زندگی از یاد رفته در اذهانِ من

پوچیه  ندانسته حاکم افکارِ من

حس تلخ آزادی صاحب افسارِ من

جهل و اجبار و نادانی راکب اوهامِ من

طالع بد ناخواسته در کنارِ من

ناجی درد حاصل وَهم افکارِ من

حال مرتد صاحب احوالِ من

زخم مانده بر دل و جانِ من

روح مرده تشنه ی سیرابِ من

            اتمامِ من

/ 0 نظر / 5 بازدید