ریسمان محکم بسته بر گردنت

رهایی،بی سخن است

خونِ آغشته بر کفنت

سرمه ی چشم نفر است

آن گور پر خاک،

لحظه ی حبس نفس در بدنت

لحظه ی شک در عمل است

گویی در زندانی از اوان

                                   پس،

                                          لحظه ی رهایی کجای ذهن نفر است؟

/ 0 نظر / 4 بازدید