هستی وجود

من همانم که تو نیستی

تو همانی که من نیستم

تو ندانی من کیستم

خود ندانم چیستم

من ندانم تو کیستی

خود ندانی که چیستی

مائیم اسرار هستی

هرگز ندانیم که هستیم

...

تو خواستی ما هستیم

ما از تو هستیم

گوی ما که هستیم

چرا،چگونه هستیم؟

تو هستی ما هستیم

من نمی توانم باشم از این هستی

ناشناسم برای هستی

ناشناس برایم هستی

هست جایی فراتر از هستی

ما از آنجا هستیم؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
هم نفس

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ میگوید!!! حقیقت را کسی میگوید, که برای تو زندگی می کند....