اشتباهاتِ فاحش در اعماق وجودم سوزن می زند،

بارها به خود میگویم:کاش کاش کاش ...

کلمات تکراری با اندوهی فراوان غمِ سینه ام را بر زبان می کشاند،

شاید مرهمی باشد

                              دریغ از اینکه همان سوزن است.

/ 0 نظر / 3 بازدید