آرزوی مرگ را بر آن درختی دیدم

که تمامِ شاخه هایش شکسته و خشکیده بودو هیچ نگفت

تا شاید لحظه ای زودتر بمیرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید