بی ثباتیست اینجا:

رخنه در جان دارد آن تبر

رفته اذهانش در کمر

فکر،بیماری خسته و دربدر

ترسش از آحاد و نفر

باز کیف امیالش در بغل

روح و ارواح هم در گذر

مرگِ رسوایِ بی ثمر

/ 0 نظر / 3 بازدید